1'Click Banking — Ngân hàng 1 Chạm

 • I-want-to-know moments. In these moments people are looking for information. They want to know more about some products or services. Businesses can send users notifications in order “to be there” for their potential clients. Khoảnh khắc tôi-muốn-biết: Trong những khoảnh khắc này, mọi người đang tìm kiếm thông tin. Họ muốn biết thêm về một vài sản phẩm hoặc dịch vụ. Các doanh nghiệp có thể gửi thông báo cho người dùng hướng đến việc <<ở đó>> đế khách hàng tiềm năng của họ.
 • I-want-to-do moments. These are most crucial moments because people need help. Businesses should serve their clients with helpful information on “How to do something”. Khoảnh khắc tôi-muốn-làm: Đây là những khoảnh khắc quan trọng vì mọi người cần sự hỗ trợ. Các doanh nghiệp nên cung cấp cho khách hàng của mình những thông tin hữu ích về việc <<Làm thế nào để thực hiện việc gì đó>>.
 • I-want-to-go moments. Now people are ready to make actions and businesses have to give a push with mobile search ads targeted to specific locations. Khoảnh khắc tôi-muốn-đi: Đây là lúc mọi người đã sẵn sàng hành động và các doanh nghiệp phải thúc đẩy với các quảng cáo tìm kiếm trên di động nhắm đến một địa điểm xác định.
 • I-want-to-buy moments. At these moment people ready to make a purchase and may need help deciding what or how to buy. In this case business can send discounts via push-notifications. Khoảnh khắc tôi-muốn-mua: Tại những lúc này, mọi người đã sẵn sàng tiến hành mua hàng và có thể cần sự hỗ trợ trong việc nên mua cái gì và mua bằng cách nào. Trong trường hợp này, doanh nghiệp có thể gửi khuyến mãi thông qua thông báo đẩy (push-notifications).
 1. We look at your profile, we see you does not have any debit card, then we simply recommend you to activate a debit card by 1'Click Banking; Chúng tôi nhìn vào hồ sơ của bạn, chúng ta thấy rằng bạn không có chiếc thẻ ghi nợ nào, thì đơn giản là chúng tôi khuyến khích bạn kích hoạt thẻ ghi nợ bằng Ngân hàng 1 Chạm;
 2. We look at your profile, we see you does not have any credit card, then we simply recommend you to activate a credit card by 1'Click Banking; Chúng tôi nhìn vào hồ sơ cua bạn, chúng tôi thấy bạn không có chiếc thẻ tín dụng nào, thì đơn giản là chúng tôi khuyến khích bạn kích hoạt thẻ tín dụng bằng Ngân hàng 1 Chạm;
 3. We notice you had not setup your auto-repayment for credit card, then we help you to setup your auto-repayment with 1'Click Banking
 4. We notice you had not setup your auto-repayment for your loan, then we help you to setup your auto-repayment with 1'Click Banking
 5. We look at your profile, we see you should create a term deposit to help you to boost your savings, then we simply recommend you to create a Term Deposit by 1'Click Banking; Chúng tôi nhìn vào hồ sơ của bạn, chúng tôi thấy bạn nên có một khoản tiết kiệm để giúp bạn tiết kiệm tốt hơn, thì đơn giản là chúng tôi khuyến khích bạn tạo một Sổ tiết kiệm bằng Ngân hàng 1 Chạm;
 1. We look at your profile & your credit card spending, we see you have recently paid a bill at hospital, then we simply recommend you to open an insurance product with us by 1'Click Banking; Chúng tôi nhìn vào hồ sơ & lịch sử dùng thẻ tín dụng của bạn, chúng tôi thấy bạn mới trả một hoá đơn viện phí, thì đơn giản la chúng tôi khuyến khích đăng ký một sản phẩm bảo hiểm với chúng tôi bằng Ngân hàng 1 Chạm;
 2. We look at your Asset Under Management (AUM) and we have a new fund by HDBS, then we simply recommend you to buy portion of fund with a comfortable recommended amount by 1'Click Banking; Chúng tôi nhìn vào thông tin Tài sản được quản lý (AUM) và chúng tôi có một quỹ đầu tư mới từ HDBS, thì đơn giản là chúng tôi khuyến khích bạn mua một phần quỹ với một mức đầu tư khuyến nghị bằng Ngân hàng 1 Chạm;
 3. We look at your Asset Under Management (AUM), by only few more investment you can easily upgrade your tier benefits with us then we recommend you to invest on specific product by 1'Click Banking; Chúng tôi nhìn vào thông tin Tài sản được quản lý (AUM), chỉ bằng một vài khoản đầu tư bạn có thể dễ dàng nâng cấp mức ưu đãi với chúng tôi, thì chúng tôi khuyến khích bạn đầu tư vào sản phẩm cụ thể bằng Ngân hàng 1 Chạm.

How does 1'Click Banking work? — Ngân hàng 1 Chạm hoạt động như thế nào?

There are some examples that might help you to visualize how this works,

Fun Videos — Video vui

This is the 1'Click for opening of a Term Deposit which is already live:

--

--

Scaling Up, Growth and Digital Transformation guy.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store