1'Click Banking — Ngân hàng 1 Chạm

Chris Shayan
10 min readAug 21, 2022

--

Finding ways to make banking simple, empathic and happy through digitalization and art.

We are hiring across all roles in software engineers (kotlin, swift, spring boot, devsecops, quality engineers, and architects that can code), data scientist (graph databases, ML, MLOps, elasticsearch and aws), product managers, banking product experts, experience designers, finance analysts, digital product marketing, value proposition designers and agile & transformation passionates. After reading this post, let me know if you are keen to know more.

For the first time, when I heard One Click was when I started using Amazon. This is the definition of 1-Click in Amazon mobile shopping.

Lần đầu tiên mà tôi nghe thấy 1 Chạm (One Click) là khi tôi bắt đầu sử dụng trang mua sắm Amazon. Đây là định nghĩa 1 Chạm trong ứng dụng mua bán của Amazon.

1-Click:1-Click ordering makes buying from Amazon.com on your mobile phone fast and easy! By turning on 1-click on your mobile device, you save time by eliminating the steps that require you to enter in your user name and password for every order. Now, with 1-click, you can have your items sent to your default shipping address with the click of only one button.

1 chạm: Đặt hàng 1 Chạm sẽ giúp việc mua sắm từ trên điện thoại di động của bạn nhanh chóng và đơn giản! Bằng cách bật tính năng 1 Chạm trên thiết bị điện tử của bạn, bạn sẽ tiết kiệm được thời gian bằng cách loại bỏ các bước yêu cầu bạn nhập thông tin tài khoản và mật khẩu cho mỗi đơn hàng. Giờ đây, chỉ với 1 Chạm, đơn hàng bạn đặt sẽ được chuyển ngay đến địa chỉ nhận hàng mặc định chỉ với đúng một nút bấm. Amazon không phải là bên cung cấp dịch vụ mua sắm 1 Chạm duy nhất. Năm 2000, Amazon đã cho phép Apple Computer (hiện tại là Apple Inc.) sử dụng Đặt hàng 1 Chạm trên cửa hàng trực tuyến của Apple và Apple cũng mang trải nghiệm Đặt hàng 1 Chạm đến khách hàng của họ.

Amazon is not alone in offering 1-Click buying. Amazon in 2000 licensed 1-Click ordering to Apple Computer (now Apple Inc.) for use on its online store and then Apple also offered 1-Click Buying to its customers. Without any doubt, this feature has contributed to Apple’s success and helped it become the most valuable company today.

Tôi đã vô cùng ngạc nhiên với khái niệm này và sự ảnh hưởng của nó đã giúp cuộc sống của tôi trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Hồi năm 2013, khi tôi là một phần trong hành trình chuyển đổi của Vietnamworks, chúng tôi cũng đã quyết định chuyển đổi hành trình thành “Ứng tuyển 1 Chạm” đối với ứng viên đi tìm việc. Tính đến cuối năm 2015, gần 58% tổng số đơn ứng tuyển sử dụng tính năng “Ứng tuyển 1 Chạm”. Tôi cũng đã tái lập thành công tương tự tại rất nhiều công ty mà tôi đã làm việc và chúng tôi đều nhìn thấy thành quả tăng trưởng tốt của các công ty như Pharmacity, F88, Jobnet và một vài công ty khác.

I was quite amazed with this 1-Click concept because it has made my life so easy, and I thought that it could be applied in other areas as well. So, back in 2013, when I was a part of VietnamWorks transformation journey, we decided to change the journey into “1'Click Apply” for job seekers. By the end of 2015, about 58% of total applications were generated from 1'Click Apply. I managed to repeat the same success in various companies that I have been involved in, including Pharmacity, F88, Jobnet, and we all saw great growth.

Là một phần trong chiến lược “Ngân hàng thấu cảm”, tôi cũng đã giải thích về việc một ngân hàng có thể kết hợp sử dụng dữ liệu và “những khoảnh khắc nhỏ” Bạn có thể thắc mắc,

 • I-want-to-know moments. In these moments people are looking for information. They want to know more about some products or services. Businesses can send users notifications in order “to be there” for their potential clients. Khoảnh khắc tôi-muốn-biết: Trong những khoảnh khắc này, mọi người đang tìm kiếm thông tin. Họ muốn biết thêm về một vài sản phẩm hoặc dịch vụ. Các doanh nghiệp có thể gửi thông báo cho người dùng hướng đến việc <<ở đó>> đế khách hàng tiềm năng của họ.
 • I-want-to-do moments. These are most crucial moments because people need help. Businesses should serve their clients with helpful information on “How to do something”. Khoảnh khắc tôi-muốn-làm: Đây là những khoảnh khắc quan trọng vì mọi người cần sự hỗ trợ. Các doanh nghiệp nên cung cấp cho khách hàng của mình những thông tin hữu ích về việc <<Làm thế nào để thực hiện việc gì đó>>.
 • I-want-to-go moments. Now people are ready to make actions and businesses have to give a push with mobile search ads targeted to specific locations. Khoảnh khắc tôi-muốn-đi: Đây là lúc mọi người đã sẵn sàng hành động và các doanh nghiệp phải thúc đẩy với các quảng cáo tìm kiếm trên di động nhắm đến một địa điểm xác định.
 • I-want-to-buy moments. At these moment people ready to make a purchase and may need help deciding what or how to buy. In this case business can send discounts via push-notifications. Khoảnh khắc tôi-muốn-mua: Tại những lúc này, mọi người đã sẵn sàng tiến hành mua hàng và có thể cần sự hỗ trợ trong việc nên mua cái gì và mua bằng cách nào. Trong trường hợp này, doanh nghiệp có thể gửi khuyến mãi thông qua thông báo đẩy (push-notifications).

“những khoảnh khắc nhỏ” Nếu chúng ta muốn định hình về việc làm thế nào mà chiến lược “Ngân hàng Thấu cảm” được ứng dụng trong từng Khoảnh khắc nhỏ và toàn bộ sức mạnh dữ liệu có thể sử dụng, một trong những hình thái của chiến lược này là “Ngân hàng 1 Chạm””1'Click Banking” is one of our key ways to monetize the data that is going to be generated through 0-fee. “Ngân hàng 1 Chạm” là một trong những phương pháp chính của chúng ta để lợi nhuận hoá dữ liệu được tạo ra thông qua chính sách 0-phí. . Có một vài ví dụ giúp bạn hình dung về cách hoạt động của nó,

 1. We look at your profile, we see you does not have any debit card, then we simply recommend you to activate a debit card by 1'Click Banking; Chúng tôi nhìn vào hồ sơ của bạn, chúng ta thấy rằng bạn không có chiếc thẻ ghi nợ nào, thì đơn giản là chúng tôi khuyến khích bạn kích hoạt thẻ ghi nợ bằng Ngân hàng 1 Chạm;
 2. We look at your profile, we see you does not have any credit card, then we simply recommend you to activate a credit card by 1'Click Banking; Chúng tôi nhìn vào hồ sơ cua bạn, chúng tôi thấy bạn không có chiếc thẻ tín dụng nào, thì đơn giản là chúng tôi khuyến khích bạn kích hoạt thẻ tín dụng bằng Ngân hàng 1 Chạm;
 3. We notice you had not setup your auto-repayment for credit card, then we help you to setup your auto-repayment with 1'Click Banking
 4. We notice you had not setup your auto-repayment for your loan, then we help you to setup your auto-repayment with 1'Click Banking
 5. We look at your profile, we see you should create a term deposit to help you to boost your savings, then we simply recommend you to create a Term Deposit by 1'Click Banking; Chúng tôi nhìn vào hồ sơ của bạn, chúng tôi thấy bạn nên có một khoản tiết kiệm để giúp bạn tiết kiệm tốt hơn, thì đơn giản là chúng tôi khuyến khích bạn tạo một Sổ tiết kiệm bằng Ngân hàng 1 Chạm;

là gì, Khoảnh Khắc Nhỏ được định nghĩa là những khoảnh khắc trong ngày khi bạn hoặc khách hàng của chúng ta vô thức chạm đến điện thoại thông minh của họ (hoặc laptop, máy tính bảng, một người bạn,…) để tìm kiếm điều gì đó. Nghiên cứu chỉ ra rằng 96% người dùng hiện nay dùng điện thoại thông minh của họ trong suốt những khoảnh khắc này. Toàn bộ những Khoảnh Khắc Nhỏ có thể được phân ra thành 4 nhóm chính: Một vài ví dụ nâng cao:

 1. We look at your profile & your credit card spending, we see you have recently paid a bill at hospital, then we simply recommend you to open an insurance product with us by 1'Click Banking; Chúng tôi nhìn vào hồ sơ & lịch sử dùng thẻ tín dụng của bạn, chúng tôi thấy bạn mới trả một hoá đơn viện phí, thì đơn giản la chúng tôi khuyến khích đăng ký một sản phẩm bảo hiểm với chúng tôi bằng Ngân hàng 1 Chạm;
 2. We look at your Asset Under Management (AUM) and we have a new fund by HDBS, then we simply recommend you to buy portion of fund with a comfortable recommended amount by 1'Click Banking; Chúng tôi nhìn vào thông tin Tài sản được quản lý (AUM) và chúng tôi có một quỹ đầu tư mới từ HDBS, thì đơn giản là chúng tôi khuyến khích bạn mua một phần quỹ với một mức đầu tư khuyến nghị bằng Ngân hàng 1 Chạm;
 3. We look at your Asset Under Management (AUM), by only few more investment you can easily upgrade your tier benefits with us then we recommend you to invest on specific product by 1'Click Banking; Chúng tôi nhìn vào thông tin Tài sản được quản lý (AUM), chỉ bằng một vài khoản đầu tư bạn có thể dễ dàng nâng cấp mức ưu đãi với chúng tôi, thì chúng tôi khuyến khích bạn đầu tư vào sản phẩm cụ thể bằng Ngân hàng 1 Chạm.

trong đời sống của khách hàng để biến nó trở thành khoảnh khắc có ý nghĩa và có tác động đến đời sống của khách hàng bằng các dịch vụ tài chính. Để đồng cảm với khách hàng, chúng ta phải khám phá những khoảnh khắc tiềm năng khác có thể làm tăng thêm sự gắn kết của khách hàng và tăng thêm dịch vụ được sử dụng. Tiềm năng của những khoảnh khắc đáng giá là vô hạn. Nếu tôi đặt những ví dụ này vào môt kiến trúc đơn giản về cách mà số hoá sẽ diễn ra, nó sẽ thể hiện theo hình sau:

To be empathic with customers, we must discover what they might need, and offer it to them at the right time. As part of our “Empathic Banking” strategy, I explained how, through financial services, we can bring meaningful and impactful touches to our customers. By converging customer data with the micro-moments in their lives, we can discover these potential moment triggers. These opportunities are unlimited if we know where to look.

You might wonder, what are micro-moments. Micro-Moments are defined as moments during the day when people reflexively reach for their mobile devices (a smartphone, laptop, or tablet, etc.) or people to explore, discover, research, or buy something. All Micro-moments can be divided into 4 main groups:

Sau đó chúng ta đo lường mức hiệu quả của các đề xuất của chúng ta với một vài chỉ số cơ bản như “phản hồi” — nói lên mức độ chính xác về những dự đoán của chúng ta so với thực tế xảy ra sau khi đề xuất được gửi. Bạn sẽ nghe về thông tin này nhiều hơn trong chuỗi các buổi All Hands meeting của chúng ta.

By utilizing these micro-moments and the power of big data, we can put a shape on our “Empathic Banking” strategy, and one of its forms is “1'Click Banking

Bên cạnh đó, Ngân hàng 1 Chạm sẽ được tích hợp vào Kế hoạch Hành trình Khách hàng thể hiện những điều chúng ta cần làm đối với mỗi khách hàng từ khi khách hàng bắt đầu sử dụng dịch vụ ngân hàng cho đến từng giai đoạn quan trọng của khách hàng.

How does 1'Click Banking work? — Ngân hàng 1 Chạm hoạt động như thế nào?

There are some examples that might help you to visualize how this works,

Đây là 1 Chạm để mở Sổ tiết kiệm — đã đi vào vận hành:

Some advance examples:

Đây là 1 Chạm để mở thẻ ghi nợ (sắp ra mắt):

If I put those examples into a simple architecture of how this digitalization will happen, it is the following figure (Source @useinsider):

Đây là 1 Chạm để mở thẻ tín dụng (sắp ra mắt):

Đây là 1 Chạm để đăng ký một khoản bảo hiểm (sắp ra mắt):

We are hiring across all roles in software engineers (kotlin, swift, spring boot, devsecops, quality engineers, and architects that can code), data scientist (graph databases, ML, MLOps, elasticsearch and aws), product managers, banking product experts, experience designers, finance analysts, digital product marketing, value proposition designers and agile & transformation passionates. After reading this post, let me know if you are keen to know more.

Then we measure the effectiveness of our recommendations with some basic metrics like “recall” which simply says how accurate we were when made a prediction versus the reality after recommendation was made. You will hear more about this in our next All Hands meeting series.

Besides, 1'Click Banking, will be integrated to our Customer Onboarding Journey Planner which shows what we need to do for each customer from his joining time for each critical period of time.

Fun Videos — Video vui

This is the 1'Click for opening of a Term Deposit which is already live:

This is the 1'Click for opening of a Debit Card (coming soon):

This is the 1'Click for opening of a Credit Card (coming soon):

This is the 1'Click for opening of a Banca (coming soon):

Originally published at https://www.linkedin.com.

--

--

Chris Shayan

Scaling Up, Growth and Digital Transformation guy.